Google Maps

 


[giaban]2.500.000[/giaban]
[ma]LOITRIMION[/ma]
[mota]Lõi lọc nước chính hãng nhập khẩu Ninon Trim, sản xuất Nhật Bản, mới 100% cho các dòng máy Trim ion, 
Có các loại:
- Loại CM2⍶ Dùng cho Trim ion Hyper, Neo, Cure: Giá 2.500.000
- Loại BM⍶ Dùng cho Trim ion TI7000, 8000, 9000, 5HX, H2, Sanwa 2,5,7... Giá 2950.000
- Loại UMS⍶ Dùng cho Trim ion Gracia, US100:⍶ Giá 3.200.000

[/mota]
[chitiet]

Trim ion TI7000,8000,9000, 5HX, Sanwa 2,5,7..
Trim ion Hyper, Neo, Cure...


Trim ion Gracia


[/chitiet]
[chinhsach]ND mục chính sách[/chinhsach]
Có thể bạn quan tâm